آزادي in Farsi by Nasim Khaksar

آزادي

ت رجمه ب ه ف ار سي: ن س يم خاک سار

اگ ر آزاد ب ودن اي ن ا ست: ت و دهن تو ب ب ندي
چون من ي کي حق حرف زدن دارم

اگ ر آزاد ب ودن اي ن ا ست
ت و ت وي زن دان ب ا شي
ت ا من ت ر سي ن دا ش ته ب ا شم
ک ه س ب بي ب راي ت ر س يدن م ن با شد
از م ت فاوت ب ودن ت و، م ت فاوت رف تار ک ردن ات
و هرچه اي دي گر از اي ن ن وع.

اگ ر آزادي اي ن ا ست
ک ه آي نده ق رب ان ي امروز شود
و از روز ب ودن ب ي ف تد

اگ ر آزاد ب ودن اي ن ا ست: ک ه درها را ب ب ندي م
و پ شت درهاي ب س ته ب ر ص فحههاي ن وران ي آزادي را ت ما شا ک ن يم
و ب يرون از آن آزادي ام ن ي تي ن دا ش ته ب ا شد.

اگ ر آزاد ب ودن اي ن ا ست: هم ي شه آ سوده خواب يدن
زي را زب ان هاي دي گر ق طع شده ا ست
ب يرحمان ه

اگ ر آزاد ب ودن اي ن ا ست: هروق ت و هرچه م يل داري ب توان ي ب خوري
ف قط پ و ست م يوه ات را پ رت اب ک ني
روي مج لههائ ي
ک ه در آن ها از گ ر س ن گي ک لامي ن مين وي س ند

اگ ر آزادي اي ن ا ست: ن باي د ب دان م
چه ب ه من آزادي ميب خ شد
چه آزاديام را ح فظ ميک ند
چه مرا زن دان ي ميک ند در آزادي
هرروز و هم ي شه

اگ ر آزادي اي ن ا ست: م ن تظر ب ودن ت ا دي گري
آزاد ک ند مرا از ت ر سي ک ه ب ه آن
موم نان ه اي مان دارم

اگ ر آزادي ميپ و شان د اف کارم را
اگ ر آزادي دور و ب رم ميچرخد
و در درون م
اما ص يد ت و ن ميشود

اگ ر آزادي محاف ظت ميک ند مرا
ع ل يه ع قاي د ت و ک ه ب راي من
ان دب ي گان ه.

اگ ر آزادي ب راي من امروز
آن چ نان ط ب ي عي مين ماي د و ت و ن ميدان ي
چه مع ناي ي ميدهد

پ س آزادي ش ير ا ست ب راي من
و خط ا ست ب راي ت و
پ س آزادي ب ه س ب کي هوا ست و اخ ت ياري

اما شاي د من آزاد ب ا شم
ک ه ب گذرم از ب خ شي از آزادي هاي ف راوان م- اگ ر
ال ب ته هردو مواف ق ب ا ش يم-
ب طور موق تي ي ا طولان ي مدت
ت ا ت و را آزاد ک نم
از اي ن آزادي ک ه مرا خ فه ميک ند.

Marion Bloem

Farsi translation by Nasim Khaksar