Ajádi in Sarnami by Jit Narain Baldewsingh

Ajádi

Jab ajádi I hai: muh
Band kar, hamke kuch bole ke hai

Jab ajádi I hai: tu saláke
Ke picche, tab hamlog ke dare ke ná
Hai, tor alag-alag dhang se aur
Tor kar aur tot alag-alag dhar se

Jab ajádi i hai: bihán
Ke din áje se gher dewal jáe, ki
U ek din se kam lage

Jab ajádi i hai: kamári
Band kar, durdarshan pe chutke ták ki
Kaun-kauncij parbandse hamár sámnese hat jáe

Jab ajádi i hai: ki hardam
Astile sut, káhen se ekwan ke jabán
Hamár fáidá men khicá gail

Jab ajádi I hai: kháná
Khá jaunjaun tu máng, jab máng, baki
Boklá giráw akhbár pe, jemen bhukh
Ke carcá chupá dewal gail hai

Jab ajádi I hai: ná kám
Hai jáneke, ki ká hamke ajádi
Dewáis, hamke chutke ajád rahe dewe
Hamke berok rojáná ajadiye men pakar band rakkhe

Jab ajádi i hai: ki agor
Kab koi dusarkoi hamme hamár darse
Ajád kare, dar jepe hamme atal biswás hai

Jab ajádi hamár soc-bicár pe patti bánhe
Jab ajádi hamár ári-or, sagro ári-or aur hamre men bhinal
Ure, tor khát baki ná pakre láike hai

Jab ajádi hamke tor
Átmik bicár se bacáwe
Jaun hamár khát bahut alag hai

Jab ajádi áj hamár
Khát koi bát ná lage
Aur tu ná jáne ki okar matlab ká

Tab ajádi ego sikká hai hamár khát
Aur gar murke jab u bhail, tab tore khát,
Tab ajádi men koi dam ná aur u beman ke hai

Baki sáit hamke ijájat hoi, hamár barkáse
Ajádi ke kuch hissá-apne men salláh hai tab-
Thorá din kito jádá din tak saup dewe ke,
Jaune ki tu hamár aphnawáwat ajádi se chut já

Marion Bloem

Sarnami translation by Jit Narain Baldewsingh