Fii in Aukan by Erwin Tolin Alexander

Fii

Efu fii na:
tapu yu Mofo bika na mi mu taki

Efu fii na:
Yu de sooto sooto,
fu di wi na habi fu feele moo gi a fasi fa yu de
anga fasi fa yu e du

Efu fii na:
soso pakisey namo fa tamaa mu de
tee meke tide na de wan dey eke fa a fiti

Efu fii na:
sooto doo,
fu uku kino anga losutu di e soi san wan tuutuu fii biiti

Efu fii na:
na siibi anga lostu
bika faba de na tawan mofu

Efu fii na:
Nyan wan mofu
anga tee yu fii ye towe den buba aini kolontanti
di e kiibi a toil fu angii

Efu fii na:
Na taki mi na habi fu sabi san meke mi fii,
e holi mi fii,
san e sitaafu mi aini mi fii

Efu fii na:
wakti te wan taawan kon puu mi aini feele
di mi na ben ye baka gi moo

Efu fii na:
tapu mi pakisey
Efu fii e lontu mi na ala se
anga a de aini mi e daai babaje ma yu na e fii eng

Efu fii na fu kiibi mi gi den pakisey fu yu di de wan taa fasi

Efu fii de wan ala dey sani gi mi ma yu na sabi sa wani taki so

Efu fii na moni ma gin a bongo bita

Dan fii na wan soso anga fanya sani

Kande yu san gi mi na okasi
fu meke un wan mofo
taki mi e gi yu fu wan satu efu wan langa pisi ten
a fii di habi tyobo tyobo
fu mi boo fu a fii di habi pasa maiki

Marion Bloem

Aukan translation by Erwin Tolin Alexander