Frijhyd in het Biltsk door Sito Wijngaarden

Frijhyd

At frij weze is: hou dy de bek
want ik hè wat te sêgen

At frij weze is: dou achter tralys, want
dan hoeve wij niet bang te wezen
foor al dyn âns wezen en doen en âns laten

At frij weze is: de dâg fan môrn
aansen bepale deur de dâg fandaag
wat minder dâg weze te laten

At frij weze is: de deuren slútte
en op ’t beeldskerm frij bekike
wat failig út ‘e buurt weze mot

At frij weze is: hyltyd rustig slape
omdat de anderen hur tong moedwillig
ontnommen is

At frij weze is: ete wat en wanneer atst’ wilst
maar de skillen fâle laatst in ‘e kranten
der’t de honger ferswegen wort

At frij weze is: niet wete hoeve wat mij
frijmaakt het, mij frij hout, mij
in frijhyd elke dâg gefangen nimt

At frijhyd is: wachte tot de ander
mij befrijdt fan angsten der’t ik
hailig op fertrou

At frijhyd myn gedachten plaistert
at frijhyd om my hine overal rôndom
en in my waait,
maar foor dij niet te fangen is

At frijhyd mij beskermt
teugen dyn ideeën die’t foor mij te
ans binne

At frijhyd foor mij fandaag soa
fanselssprekend likent, en dou niet
weetst wat dat betekent

Dan is frijhyd munt foor mij
en kop der ôf foor dij
dan is frijhyd lucht en willekeurig

Maar staat ’t mij dan meskien wel frij
om wat fan myn riante frijhyd – met
elkeneen syn goedfinen fansels
tydlik of foor langere duur
of te staan om dij
fan myn ferstikkende frijhyd
te befrijden

Marion Bloem