Saorsa in Scottish Gaelic by Rody Gorman

Saorsa

Mas ionann a bhith saor is: dùin thusa do chlab
oir tha rudeigin agam ri ràdh

Mas ionann a bhith saor is: thusa sa phrìosan
gus nach leig sinn leas eagal a ghabhail
gum bi thu eadar-dhealaichte
anns na nì thu ‘s nach dèan thu

Mas ionann a bhith saor is: a’ cumadh gu cruinn
a-màireach le bhith a’ tionndadh an-diugh
na latha air a lùghdachadh

Mas ionann a bhith saor is: dùnadh dhorsan
a choimhead gu dlùth air sgàilean
air na h-uile a bha còir a bhith air falbh gu slàn

Mas ionann a bhith saor is: an-còmhnaidh a’ dèanamh cadail gu bog
seach gun deach teangachan dhaoine eile
a ghearradh dheth le olc

Mas ionann a bhith saor is: ag ithe na tha thu ‘g iarraidh aig àm sam bith
ach a’ leigeil leis an rùsg tuiteam ann am pàipearan an latha
far a bheil gort am falach

Mas ionann a bhith saor is: nach leig thu leas fios a bhith agad
dè leig mu sgaoil mi, dè bhios gam chumail mu sgaoil, dè
bhios gam phrìosanachadh ann an saorsa gach latha

Mas e th’ ann an saorsa: a’ feitheamh gus an leig neach eile
ma sgaoil mi bho sgàth anns
a bheil mi a’ creidsinn gu tur

Mar sglàibricheas an t-saorsa mo smuaintean
Ma bhios an t-saorsa a’ giùlan mu thimcheall orm
is na mo bhroinn,
ach nach gabh i glacadh leat

Ma bhios an t-saorsa gam dhìon
an aghaidh do bheachdan a tha fada
tuillleadh is eadar-dhealaichte dhomh fhìn

Ma bhios an coltas air an t-saorsa an-diugh dhomh
a bhith cho nàdarra, is nach fhaigh thu fhèin
a brìgh

An uair sin tha an t-saorsa na casan dhomh fhìn
‘s na basan air an gearradh dhut fhèin
An uair sin ‘s e th’ ann an saorsa àile is nì air thuairmse

Ach faodaidh mi a bhith saor
gus cùl a chur
ri mo shaorsa fharsaing – ma
thig an dà thaobh gu aonta, gun teagamh –
fad dreis no fad ùine fhada
gus do shaoradh
bho mo shaorsa fhèin a thachdas

Marion Bloem

Scottish Gaelic translation by Rody Gorman
From the English translations “Freedom” by Martin Cleaver & Angela E. Roe